Firmy

ONZ

Skrót ONZ oznacza Organizację Narodów Zjednoczonych, która została założona w 1946 roku i działa na podstawie Karty, która jest podstawowym dokumentem. Karta jest instrumentem prawa międzynarodowego, a państwa będące członkami ONZ muszą jej przestrzegać. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest miejscem, w którym kraje mogą omawiać wspólne problemy i podejmować decyzje, które będą korzystne dla życia całej ludzkości. Głównym hasłem ONZ jest “Pokój, godność i równość na zdrowej planecie”.

autor: Maja Woźniak

AKT:
Zawartość
ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (Oficjalna strona: un.org) wyznacza sobie cele:

 1. Utrzymanie pokoju na świecie i zapewnienie bezpieczeństwa.
 2. Zapewnienie ochrony praw człowieka.
 3. Rozwój przyjaznych stosunków między krajami.
 4. Rozwój i walka ze zmianami klimatu na naszej planecie.
 5. Zapewnienie skuteczności prawa międzynarodowego.
 6. Zajmowanie się globalnymi problemami ludzkości (gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi).
 7. Zapewnienie pomocy humanitarnej.
 8. Ratunek przed katastrofami wojennymi.
 9. Poprawa standardów życia.
 10. Stworzenie warunków niezbędnych do utrzymania sprawiedliwości, które wynikają z traktatów prawa międzynarodowego.
Oficjalna strona internetowa ONZ

Oficjalna strona internetowa ONZ

un.org

Historia stworzenia

Historia warunków wstępnych do utworzenia ONZ sięga 1941 roku, kiedy wiele części Europy było w stanie wojny, a rządy patrzyły w przyszłość, aby zapewnić pokój. 1 stycznia 1942 r. w Waszyngtonie przyjęto Deklarację Narodów Zjednoczonych.

W tym czasie 26 krajów było w stanie wojny.

W Deklaracji po raz pierwszy oficjalnie użyto terminu “ONZ”, ukutego przez prezydenta USA Roosevelta.

Kluczowe negocjacje w sprawie przyszłej organizacji międzynarodowej odbyły się na konferencji w Jałcie, gdzie obecni byli m.in: Roosevelt, Churchill, Stalin.

Już 11 lutego 1945 r. trzej przywódcy zadeklarowali gotowość utworzenia wspólnej organizacji międzynarodowej w formie fundamentalnego dokumentu — Karty, która została podpisana kilka miesięcy później w San Francisco.

W konferencji, na której podpisano Kartę, wzięli udział przedstawiciele pięćdziesięciu krajów. ONZ oficjalnie rozpoczęła działalność 24 października 1945 roku.

Założycielami ONZ są państwa członkowskie, które zostały zaproszone na konferencję w San Francisco w 1945 roku w celu podpisania Karty i Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Cele i działania organizacji

Głównymi celami Organizacji Narodów Zjednoczonych jest poprawa standardu życia, który obejmuje obszary społeczne, gospodarcze i naturalne. Ponadto działania ONZ mają na celu ochronę ludzi, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa. Gorąca agenda ONZ koncentruje się na bieżących celach:

 • dekolonizacja;
 • demokracja;
 • dzieci;
 • rozbrojenie;
 • redukcja ubóstwa;
 • Jedzenie;
 • zdrowie;
 • równość płci;
 • prawo międzynarodowe;
 • migracja międzynarodowa.

Działalność ONZ opiera się na organizowaniu konferencji i spotkań, podczas których przedstawiciele państw członkowskich zbierają się i omawiają bieżące globalne problemy i ich rozwiązania.

Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi globalne operacje, które dostarczają wiarygodnych i obiektywnych informacji milionom ludzi. Praca ta pozwala społeczeństwu i cywilom uczestniczyć w działaniach pomocowych.

Struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych

Struktura ONZ składa się z sześciu organów:

 • Zgromadzenie Ogólne.
 • Rada Bezpieczeństwa.
 • Rada Społeczno-Gospodarcza.
 • Rada Opiekuńcza.
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
 • Sekretariat ONZ.

Głównym organem ONZ jest Zgromadzenie Ogólne, które składa się ze 193 państw członkowskich.

Struktura ONZ

Struktura ONZ

zrzut ekranu

Każdego roku, we wrześniu, Zgromadzenie Ogólne odbywa sesję, podczas której wszyscy członkowie spotykają się i podejmują decyzje w ważnych kwestiach, takich jak pokój i bezpieczeństwo oraz budżet. Zgromadzenie Ogólne ma swojego przewodniczącego, który jest wybierany na roczną kadencję.

15-osobowa Rada Bezpieczeństwa ONZ jest odpowiedzialna za zapewnienie pokoju. Zaleca ona, w jaki sposób rozwiązać konflikt za pomocą środków pokojowych i stwarza odpowiednie warunki. W niektórych sytuacjach Rada Bezpieczeństwa może nałożyć sankcje w celu utrzymania ogólnego pokoju. Prezydencja Rady Bezpieczeństwa zmienia się co miesiąc. Jest ono sprawowane przez każdego członka ONZ przez jeden miesiąc, zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazw państw.

Rada Społecz no-Gospodarcza jest kluczowym organem, który koordynuje i weryfikuje politykę oraz wdraża uzgodnione cele rozwojowe. Jest to centralny mechanizm Organizacji Narodów Zjednoczonych, który wpływa na sferę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Rada Społeczno-Gospodarcza składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3-letnią kadencję.

Rada Powiernicza nadzoruje terytoria administrowane przez siedem państw członkowskich ONZ. Ponadto zapewnia, że podejmowane są odpowiednie środki w celu przygotowania terytoriów deklarujących niepodległość i samostanowienie. Od 1994 r. Rada Powiernicza nie spotyka się corocznie. Może zbierać się na mocy decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego lub na wniosek większości członków ONZ.

Głównym organem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który działa na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych.

Sekretariat ONZ składa się z dziesiątek tysięcy międzynarodowych pracowników i Sekretarza Generalnego, który jest urzędnikiem. Pracownicy międzynarodowi pracują w misjach pokojowych na całym świecie.

Zarządzanie

Kierownictwo ONZ składa się z Sekretarza Generalnego i zespołu kierownictwa wyższego szczebla. Sekretarzem generalnym jest António Guterres. W skład grupy wchodzą członkowie:

 • Pierwszy zastępca głównego sekretarza — Amina Mohammed;
 • Szefem biura jest hrabia Courtenay Rattray;
 • Zastępca głównego sekretarza — Władimir Iwanowicz Woronkow;
 • Zastępca głównego sekretarza — Li Junhua.

Które kraje mogą zostać członkami ONZ?

Członkami ONZ mogą zostać wyłącznie niepodległe państwa. Przyjęcie danego kraju do Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywa się na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do ONZ:

 • akt gotowości do nawiązania stosunków dyplomatycznych i uznania niepodległości państwa.
 • oświadczenie i pismo, w którym konieczne jest formalne przyjęcie zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Kraje będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych

ONZ składa się z 193 państw, w tym:

Finansowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

W ONZ finansowanie pochodzi z ocenianych składek państw członkowskich. Ponadto przyjmowane są również dobrowolne składki.

Budżet sporządzany jest na okres 2 lat. Wsparcie finansowe ONZ pomaga poprawić trudną sytuację gospodarczą w różnych krajach i walczyć z ubóstwem.

Polska w ONZ

Kiedy powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, Polska nie uczestniczyła w Konferencji Założycielskiej, ponieważ w momencie otwarcia konferencji nie było powszechnie uznawanego polskiego rządu. Pozostawiono jednak miejsce na podpis Polski jako jednego z pierwszych krajów, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych. W czerwcu 1945 r. ogłoszono powstanie polskiego rządu, a 15 października 1945 r. Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych, przystępując tym samym do Organizacji. Przez cały okres istnienia ONZ Polska była aktywnie zaangażowana w działalność tej organizacji. Polska była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 1946-1947, 1960, 1970-1971, 1982-1983, 1996-1997 oraz w latach 2018-2019.

ONZ i Ukraina

W ONZ Ukraina wniosła znaczący wkład w tworzenie Karty, koordynowała proces opracowywania preambuły, celów i zasad. Ukraina była wielokrotnie wybierana do Rady Bezpieczeństwa, która jest odpowiedzialna za zapewnienie pokoju na świecie.

Ukraina uczestniczy w organach ONZ:

 • Rada Bezpieczeństwa;
 • Zgromadzenie Ogólne.

Dziś Organizacja Narodów Zjednoczonych i Ukraina wspólnie opracowują ulepszony plan zapewnienia pokoju na świecie, biorąc pod uwagę rosyjską agresję.

Rada Bezpieczeństwa ONZ o pokoju na Ukrainie

Na Ukrainie prawa człowieka są chronione międzynarodową konwencją. Istnieje również Konwencja ONZ o prawach dziecka, która jest najczęściej uznawana w wielu krajach. Łączy ona w sobie cały zakres praw człowieka, które mają zastosowanie do dzieci. Każde dziecko w wieku poniżej 18 lat ma te prawa i muszą one być przestrzegane i chronione, co jest obecnie jednym z głównych zadań Ukrainy.

Na czym polega pomoc ONZ dla Ukraińców?

Osoby z Ukrainy mogą otrzymać pomoc od ONZ w wysokości do 3 600 UAH. Całkowita kwota pomocy na okres zimowy wynosi 10 800 UAH (na 3 miesiące). Pomoc ONZ przysługuje tylko tym obywatelom, których dochód nie przekracza 5400 UAH. Zatwierdzono pomoc ONZ dla emerytów mieszkających w strefie aktywnych działań wojennych. Pomoc finansowa ONZ dla emerytów wynosi około 3000 UAH

Aby otrzymać pomoc, potrzebują Państwo dokumentów:

 • NIP;
 • paszport;
 • Certyfikat IDP;
 • karta bankowa.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy: 0 800 307 711 (Dla połączeń z Ukrainy).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych?

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją międzynarodową, która istnieje w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, poprawy społecznych i gospodarczych sfer życia ludzkiego.

Jakie kraje są członkami ONZ?

ONZ składa się ze 193 państw.

Kto może otrzymać pomoc od ONZ?

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy:

 • rodzina z co najmniej jedną osobą starszą;
 • rodzina z jednym rodzicem i małoletnimi dziećmi;
 • rodzina z co najmniej jedną osobą o specjalnych potrzebach (niepełnosprawność, przewlekła choroba).

Jak ubiegać się o pomoc ONZ?

Aby ubiegać się o pomoc, należy zadzwonić do Departamentu ONZ pod numer 0 800 307 711 i dowiedzieć się, gdzie można złożyć wniosek w swoim regionie.

Kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka?

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku.