Firmy

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest centralnym bankiem Rzeczypospolitej Polskiej. Jego główna siedziba mieści się w Warszawie. Rola i zadania NBP zostały opisane w Konstytucji RP, w ustawie o Narodowym Banku Polskim oraz w Prawie bankowym. Dzięki wymienionym aktom prawnym, Narodowy Bank Polski ma zapewnioną niezależność, również od innych organów państwa.

autor:  Aleksander Kot

AKT:
Zawartość
Narodowy Bank Polski (NBP)

NBP — Narodowy Bank Polski

Bank Narodowy pełni trzy główne funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. NBP odgrywa również kluczową rolę w stabilizowaniu polskiej waluty, zarówno złotego jak i grosza, gdyż jednym z jego zadań jest kontrola kursów na międzynarodowych rynkach finansowych. Dzięki jego nadzorom możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie sektora bankowego, które ma prowadzić do zapewniania stabilności i rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski, pierwotnie nosił nazwę Banku Polskiego. Instytucja została założona w 1924 roku, w wyniku reformy walutowej oraz wprowadzenia złotego. Pierwszym zadaniem, przed którym stanął Bank Polski narodowy, było wprowadzenie nowej, jednolitej waluty narodowej. W styczniu 1924 powołany został pięcioosobowy komitet, który miał zarządzać działalnością instytucji. W tym samym roku zatwierdzono również jego status — od tej pory stał się on jedyną instytucją uprawnioną do wydawania banknotów.

Po II wojnie światowej, w 1945 roku, powstała nowa instytucja, czyli Narodowy Bank Polski. System został zreformowany, a Narodowy Bank Polski z definicji stał się wówczas głównym bankiem Polskim, kontrolowanym przez Ministerstwo Finansów. Jego celem było nadzorowanie emisji pieniędzy i formowanie rodzącej się właśnie polityki pieniężnej państwa.

Szczególny wzrost siły złotego miał miejsce w latach 80. i 90. XX wieku. Dzięki kilku kluczowym reformom finansowym, jego proporcje w stosunku do dolara zmieniły się. Kolejny przełom miał miejsce w 1995 roku, gdy nastąpiła denominacja złotego. Dzięki "usunięciu czterech zer" i zwiększaniu znaczenia monet w obiegu pieniężnym, udało się pokonać postępującą inflację, która w tamtym czasie przekraczała 1000%.

Wraz z przyjęciem nowej konstytucji w 1997 roku, pozycja głównego Banku Polskiego została jeszcze bardziej wzmocniona poprzez dołączenie go do Rady Polityki Pieniężnej. Aby odciążyć bank, ustanowione zostały nowe instytucje. Jedną z ważniejszych jest Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada za nadzór nad całym sektorem bankowym w Polsce.

W latach 90. z Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono ponad dziesięć banków komercyjnych, w tym Banku Inicjatyw Gospodarczych SA (BIG SA), dziś działającego pod nazwą Bank Millennium. Dzięki temu na rynku bankowym powstała konkurencja, co było kolejną szansą dla polskiej waluty.

Nieustanne dostosowywanie się do zmian i sytuacji rynkowej, a także dzięki przemianom w sektorze bankowym, Narodowy Bank Polski stał się nie tylko fundamentem stabilności finansowej kraju. Do dziś jest on głównym elementem kształtowania polskiej polityki ekonomicznej. NBP jest nieodłączną częścią systemu finansowego Polski, dbającą o jej walutową suwerenność i rozwój gospodarczy.

Narodowy Bank Polski, dzięki dziesięcioleciom przemian, reform, zmian i wyzwań, zyskał znaczenie w polskim systemie finansowym, i stał się naszą dumą. W okresie transformacji ustrojowej w latach 90., bank NBP odegrał kluczową rolę w modernizacji sektora bankowego, wprowadzając reformy, które do dziś sprzyjają rozwojowi rynku finansowego w Polsce.

Organizacja

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim, NBP posiada silną pozycję w systemie instytucji państwowych. Organami statutowymi NBP są: Prezes Polskiego Banku Narodowego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Organizacja Narodowego Banku Polskiego jest niezwykle istotna w kontekście zarządzania złotym i groszem, monetami oraz pieniędzmi w Polsce.

Z racji złożonej struktury, obsługa instytucji składa się z wielu pracowników, na różnych szczeblach. W 2020 roku średnie zatrudnienie w Polskim Banku Narodowym wynosiło 3 355 osób.

Struktura Organizacyjna

Narodowy Bank Polski posiada wiele departamentów i jest niezwykle złożony w swojej strukturze. Narodowy Bank Polski posiada 16 oddziałów okręgowych we wszystkich województwach kraju, z racji czego stanowi ważny element struktury bankowej Polski. Oddziały te nie tylko pełnią funkcję informacyjną, ale również wspierają działalność Banku Polskiego Narodowego w terenie, co umożliwia bankowi skuteczne i lokalne działanie na rzecz stabilności finansowej i ekonomicznej kraju.

Oto kilka głównych jego departamentów:

 1. Departament Operacji Krajowych,
 2. Departament Operacji Zagranicznych,
 3. Departament Rachunkowości i Finansów,
 4. Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej,
 5. Departament Stabilności Finansowej.

Departament Operacji Rynkowych zajmuje się zarządzaniem operacjami na rynku pieniężnym, co ma wpływ na stabilność kursu złotego i funkcjonowanie sektora finansowego. Departament Emisyjny banku natomiast odpowiada za produkcję i wprowadzanie do obiegu pieniędzy, monet i banknotów, i dba o dostępność środków płatniczych w kraju.

Prezes NBP

Adam Glapiński

Prezes NBP Adam Glapiński

Obecnym Prezesem NBP jest Adam Glapiński, który, powołany przez Prezydenta Polski, pełni tę funkcję od 2016 roku, w ramach drugiej kadencji z rzędu. Prezes Narodowego Banku Polskiego ma wiele obowiązków, począwszy od przewodniczenia Radzie Polityki Pieniężnej oraz Zarządowi NBP po uczestnictwo w posiedzeniach Sejmu, na których jest on zobowiązany do przedstawiania informacji na temat polityki pieniężnej.

Co roku Prezes przedstawia Sejmowi raport z działalności NBP, a w imieniu Rady Polityki Pieniężnej w każdym kwartale dzieli się bilansem płatniczym oraz rocznym raportem o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Prezes Banku Narodowego Polskiego ma istotny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej kraju poprzez podejmowanie decyzji dotyczących stóp procentowych oraz innych instrumentów polityki monetarnej. Odgrywa też kluczową rolę w zarządzaniu polską walutą, czyli złotym oraz groszami.

Jedna osoba nie może pełnić funkcji Prezesa NBP przez więcej niż dwie kolejne kadencje. W działaniach W instytucji takiej jak NBP prezes powinien być apolityczny, co oznacza, że nie może być członkiem żadnej partii politycznej ani związku zawodowego, ani angażować się w działalność publiczną niezgodną z godnością jego urzędu.

Rada Polityki Pieniężnej

Pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pienieznej NBP IV kadencji

Pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pienieznej NBP IV kadencji, Warszawa 5.07.2016, w środku prezes NBP prof. Adam Glapiński

autor zdjęcia: Julita Szewczyk

Powołana przez NBP Rada Polityki Pieniężnej, czyli RPP, pełni kluczową rolę w kształtowaniu polityki monetarnej Polski. Głównym celem Rady jest stabilizacja cen oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Cele tej polityki ustalane są co roku. Dodatkowo Rada nadzoruje ich realizację i musi dostosować dostępne narzędzia do bieżących warunków ekonomicznych.

Jednym z najważniejszych zadań RPP jest ustalanie poziomu podstawowych stóp procentowych, które mają bezpośredni wpływ na koszty kredytów, ale też na oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, i na kursy polskiej waluty. Rada określa również zasady prowadzenia operacji otwartego rynku, dzięki którym NBP może wpływać na płynność finansową w systemie bankowym.

Ponadto, Rada NBP jest odpowiedzialna za ustalanie zasad i procedur obliczania oraz utrzymania wymaganej rezerwy, co ma na celu zapewnienie stabilności finansowej. RPP zatwierdza również plan finansowy centralnego banku oraz sprawozdanie z działalności NBP i dba o przejrzystość i odpowiedzialność w działaniach banku centralnego.

Rada regularnie analizuje sytuację gospodarczą kraju, a jej decyzje mają bezpośredni wpływ na życie ekonomiczne obywateli. Wszystkie te działania są podjęte w celu zapewnienia stabilności finansowej państwa oraz ochrony jego waluty w obliczu globalnych wyzwań ekonomicznych.

Zarząd NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego odpowiada za ocenę obiegu pieniężnego oraz operacje dewizowe, co ma wielkie znaczenie dla stabilności i płynności rynku walutowego. Zarządu Narodowego Banku Polskiego zadania polegają też na kontroli operacji na otwartym rynku, co ma wpływ na kształtowanie polityki pieniężnej w kraju, a środków pieniężnych i kursów.

Składający się z Prezesa oraz 6-8 członków, w tym 2 Wiceprezesów, Zarząd NBP bierze udział w istotnych procesach decyzyjnych dotyczących całego systemu bankowego. Rola jego członków obejmuje opracowywanie projektów decyzji oraz ocenę funkcjonowania systemu bankowego. Dzięki temu mogą oni zapewnić stabilność i efektywność waluty, czyli złotego. Członkowie Zarządu, powoływani przez Prezesa NBP, wyznaczają strategiczne kierunki działania Narodowego Banku Polskiego, mając na uwadze dobro kraju oraz jego obywateli.

Nadzór bankowy

Od momentu utworzenia banku NBP w 1924 roku w Polsce prowadzony jest nadzór bankowy. Jego głównymi zadaniami są kontrola i nadzorowanie działalności instytucji finansowych Polski oraz podlegających mu banków komercyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo ich klientów, jeśli chodzi o pieniądze i monety, w tym grosze. Od 2008 roku nadzorem Banku Polskiego Narodowego zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego.

Nadzór bankowy zajmuje się wyłącznie sektorem bankowym. Pełni funkcję licencyjną, czyli dopuszcza do działalności, weryfikuje właścicieli, wydaje zgody na utworzenie nowych banków i na zmiany statusu już istniejących. Określa też zasady ich funkcjonowania, w tym głównie minimalne standardy bezpieczeństwa i ryzyko płynności. W razie problemów poszczególnych instytucji finansowych, nadzór bankowy podejmuje działania zapobiegawcze, a także dyscyplinujące i naprawcze.

Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych

Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych działa od 2004 roku. Jego głównymi zadaniami są zarządzanie i optymalizacja rezerw dewizowych Polski w celu zapewnienia maksymalnej rentowności przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jego działanie polega na podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych oraz bieżącej realizacji obranych kierunków.

Działa on w oparciu o strategie inwestycyjne określone przez Polski Bank Narodowy, dbając o to, aby Polska posiadała odpowiednie środki w walucie obcej, które mogą być wykorzystane w sytuacjach kryzysowych oraz do stabilizacji pieniądza, złotego i monet.

Za wykonywanie zadań związanych z rezerwami dewizowymi odpowiedzialny jest Departament Operacji Zagranicznych. Jednym z jego części jest Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który kontroluje miarę ryzyka, która ujęta jest w uchwale zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Droga do elektronizacji

Krajowa Izba Rozliczeniowa została utworzona z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz 16 banków komercyjnych, dążąc do zelektronizowania i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Stanowi kluczowy element obsługujący infrastrukturę polskiego sektora bankowego, rozwijając innowacyjne rozwiązania systemowe dostosowane do potrzeb branży bankowej. Jednocześnie aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

Wdrożenie systemu weryfikacji tożsamości Totalizatora Sportowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej we współpracy z KIR to ogromny krok w kierunku zaspokojenia potrzeb naszych graczy - dostępności i bezpieczeństwa usług online. Dodatkowo warto podkreślić, że Totalizator Sportowy co roku zasila budżet Narodowego Banku Polskiego, co potwierdza ich zaangażowanie we wspólne inicjatywy.

Działalność

Zadania Narodowego Banku Polskiego są ściśle określone przez odpowiednie akty prawne oraz standardy międzynarodowe. Pełnienie roli banku centralnego niesie ze sobą szereg odpowiedzialności, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli. Działalność głównego polskiego banku można podzielić na funkcje podstawowe oraz inne, które omówimy poniżej. Poprzez swoje różnorodne funkcje, Bank Polski Narodowy odgrywa niezastąpioną rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej i finansowej Polski.

Funkcje Podstawowe

Narodowy Bank Polski to największa, integralna część całego systemu finansowego kraju. Aby móc kształtować polską gospodarkę, bank główny musi funkcjonować jak jedna, wielka maszyna, której zadania podzielone są na trzy części: bank emisyjny, bank banków oraz centralny bank państwa. Poprzez efektywne wypełnianie tych zadań, NBP wpływa na życie codzienne obywateli, kondycję sektora bankowego oraz ogólną stabilność gospodarki i złotego.

Podobnie jak większość banków centralnych w gospodarkach rynkowych, Narodowy Bank Polski pełni następujące funkcje:

 • Bank emisyjny — NBP posiada wyłączne prawo do emisji (drukowania i rozprowadzania) monet i banknotów w Polsce. Jako bank emisyjny odpowiada za kontrolę i regulację ilości pieniędzy w obiegu, co ma bezpośredni wpływ na poziom inflacji oraz stabilność waluty narodowej, czyli złotego,
 • Bank banków — funkcje NBP związane obejmują również regulacje w stosunku do innych banków. Celem takiego nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów przechowywanych w bankach oraz ogólnej stabilności sektora bankowego. NBP pełni również funkcję „pożyczkodawcy ostatniej instancji”, co oznacza, że w sytuacjach kryzysowych jest gotów udzielić wsparcia finansowego bankom znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • Centralny Bank Państwa — W tej roli NBP świadczy usługi bankowe dla budżetu państwa. Utrzymuje konta bankowe rządu oraz centralnych agencji państwowych, specjalnych funduszy celowych oraz instytucji budżetowych, realizując jednocześnie ich zlecenia płatnicze. Dzięki takiemu zarządzaniu kapitałem, Narodowy Bank Polski utrzymuje płynność finansową kraju.

Te trzy podstawowe funkcje Banku Polskiego Narodowego dokładnie ukazują, jak ważne jest jego miejsce w strukturze państwa oraz polskiej gospodarki. Dzięki odpowiedniej realizacji tych zadań, NBP zapewnia bezpieczeństwo finansów obywateli.

Pozostałe Działania

Poza trzema głównymi funkcjami, znanymi wszystkim obywatelom kraju, Narodowy Bank Polski pełni szereg innych ważnych ról w systemie finansowym Polski. Te funkcje odzwierciedlają szerokie spektrum jego działań i przekładają się na wsparcie stabilności finansowej, wzrostu gospodarczego i edukacji ekonomicznej w kraju:

 • Działalność statystyczna — NBP zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych statystycznych dotyczących bilansu pieniężnego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Regularne analizy i raporty dostarczane przez bank umożliwiają rządowi oraz innym podmiotom lepsze zrozumienie sytuacji ekonomicznej kraju i dostosowywanie do nich swoich decyzji,
 • Analiza ekonomiczna i badania — Bank Polski Narodowy prowadzi i wspiera działalność analityczną oraz badawczą. Tworzy raporty, na przykład raport o inflacji, monetach, raporty na temat informacji o stanie sektora przedsiębiorstw z szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, raporty z sytuacji na rynku kredytowym czy raporty o stabilności systemu finansowego. Ponadto bada zależności pomiędzy bankiem i kredytem i udostępnia innym podmiotom swoje materiały i badania,
 • Edukacja ekonomiczna — W ramach programu edukacji ekonomicznej, NBP prowadzi działania mające na celu głównie popularyzację zagadnień ekonomicznych, zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocję przedsiębiorczości wśród obywateli.
 • Dary i dotacje — Narodowy Bank Polski odgrywa także istotną rolę w obszarze dawania i przyjmowania darów oraz dotacji. Jest odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę nad funduszami publicznymi, które mogą być przeznaczone na różnorodne cele, w tym projekty społeczne i inwestycje. Dzięki temu może wspierać wiele lokalnych inicjatyw,
 • Podpis elektroniczny — główny bank Polski zarządza Narodowym Centrum Certyfikacji, które jest odpowiedzialne za dostarczanie usług związanych z elektronicznym podpisem. Ta funkcja jest bardzo ważna dla obywateli, chcących załatwiać swoje sprawy urzędowe przez Internet.

Jak widać, bank NBP jest jednym z najważniejszych organów zapewniających Polsce prawidłowy rozwój i poprawne działanie. Zadania, które pełni NBP, wpływają na codzienne życie większości Polaków, korzystających z jego badań i analiz wdrażanych w życie.

Niezależność NBP

Narodowy Bank Polski, pełniąc funkcję banku centralnego, musi zachować swoją niezależność od wpływów politycznych. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Banku Polskiego S.A., oraz niektórych innych banków centralnych, takich jak amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), NBP nie znajduje się w żaden sposób w prywatnych rękach ani nie posiada prywatnych akcjonariuszy. Jego niezależność daje poczucie zaufania do instytucji w Polsce, a także do pieniędzy — złotego i grosza.

W praktyce decyzje Polski Bank Narodowy obecnie są bardzo mocno upolitycznione. Jego świetnym przykładem może być obniżenie stóp procentowych w 2023 roku, pomimo inflacji znacznie poniżej celu. Obniżenie stóp procentowych nastąpiło miesiąc przed spodziewanymi wyborami i to właśnie rywalizacja polityczna była głównym jego powodem.

Nagrody Narodowego Banku Polski

Przez lata działalności Narodowy Bank Polski zasłużył się w wielu różnych dziedzinach gospodarki i nie tylko. Dzięki temu zdobył wiele prestiżowych wyróżnień w zakresie produkcji monet i działań na rzecz ekonomii:

 • 2011 r. — Bank został wyróżniony na World Money Fair, najważniejszej na świecie imprezie numizmatycznej,
 • 2016 r. — NBP zdobył tytuł "Coin of the Year 2016", co potwierdzało jego wysoką jakość produkcji złotego i innowacyjność w projektowaniu monet,
 • 2018 r. — Moneta kolekcjonerska wydana przez NBP przedstawiająca Mikołaja Kopernika zdobyła główną nagrodę na międzynarodowym konkursie "Coin Constellation — 2018". To wyróżnienie potwierdza znaczenie i wpływ Mikołaja Kopernika na naukę oraz docenia unikalny design monety,
 • 2021 r. — NBP PL został uhonorowany nagrodą "Coin Constellation 2020", co ponownie świadczy o niezrównanej jakości i kreatywności w tworzeniu monet,
 • 2022 r. — Nagroda "Excellence in Currency" została przyznana NBP w uznaniu za jego wybitne osiągnięcia w zakresie emisji pieniędzy oraz zaangażowanie w promowanie najlepszych praktyk w branży.

Mikołaj Kopernik na monetach kolekcjonerskich NBP

Te nagrody podkreślają międzynarodowe uznanie dla doskonałości Narodowego Banku Polski w dziedzinie numizmatyki i ekonomii.

Zakończenie

Narodowy Bank Polski (NBP) jest kluczową instytucją w polskiej gospodarce, pełniącą trzy główne funkcje: banku emisyjnego produkującego banknoty i monety, banku banków oraz banku centralnego państwa. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak cyfryzacja czy globalne napięcia ekonomiczne, NBP w Polsce będzie musiał kontynuować innowacje i dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia, aby skutecznie realizować swoje cele w przyszłości. W powyższym tekście omówiona została historia NBP, jego struktura, działania i główne funkcje, a także znaczenie dla kraju i jego mieszkańców pieniędzy w polskiej walucie.

Kontakty NBP

Adres:

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:

22 185 10 00

e-mail:

listy@nbp.pl

ePUAP:

/NBP/SkrytkaESP

NIP:

525-000-81-98

REGON:

000002223

SWIFT:

NBPL PLPW

Strona internetowa:

https://nbp.pl

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym jest Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski to centralny bank Polski, odpowiedzialny za emisję waluty, nadzór bankowy i realizację polityki monetarnej.

Co robi Narodowy Bank Polski?

NBP zajmuje się emisją waluty, nadzorem bankowym i realizacją polityki monetarnej państwa.

Czy NBP wymienia stare dolary?

NBP nie wymienia starych dolarów. Wymianę starych walut obcych najlepiej realizować w autoryzowanych kantorach wymiany walut.

Jakie zadania realizuje Narodowy Bank Polski?

NBP pełni trzy główne funkcje: bank emisyjny, bank banków i bank centralny państwa.

Kto jest obecnym prezesem Narodowego Banku Polskiego?

Obecnym Prezesem NBP jest Adam Glapiński.

Kiedy powstał Narodowy Bank Polski?

NBP powstał w 1924 roku w wyniku reformy walutowej i wprowadzenia złotego.

Ile Departamentów liczy Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski składa się z 26 departamentów i 16 oddziałów we wszystkich wojewódzkich miastach.