Firmy

Czasopismo “Intercultural Сommunication”

autor:  Ewa Kwiatkowska

Zawartość
Czasopismo "Intercultural Сommunication"

CzasopismoIntercultural Communication” jest naukowym półrocznikiem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, publikowanym od 2016 roku. Celem czasopisma było stworzenie skutecznej międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w dziedzinie komunikacji międzykulturowej w naukach społecznych i humanistycznych.

Intercultural Communication” ma na celu rozwój badań w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i pogłębienie zrozumienia różnorodności kulturowej w kontekście współczesnego społeczeństwa. Stanowi platformę do dzielenia się wynikami badań, doświadczeniami i refleksjami związanymi z komunikacją międzynarodową.

W czasopiśmie publikowane są artykuły, które dotyczą różnorodnych aspektów komunikacji międzykulturowej powiązanych z teorią, badaniami, zastosowaniem komunikacji w praktyce społecznej, biznesowej, czy edukacyjnej i analizą przypadków i studiami interdyscyplinarnymi.

Kluczowe Informacje

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Zdjęcie internetowe

Wspieranie zrozumienia i aktywnej dyskusji na temat różnorodności kulturowej jest ważnym celem czasopisma “Intercultural Communication”. Oto jego kluczowe funkcje i zadania:

 1. Popularyzacja zrozumienia różnorodności kulturowej poprzez publikację artykułów, analiz i badań;
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów międzykulturowych poprzez omawianie konkretnych przypadków, analizę sytuacji. Czasopismo pomaga czytelnikom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową;
 3. Omówienie nowych teorii: to czasopismo działa jako forum naukowe, a naukowcy mogą dzielić się nowymi trendami, teoriami i metodologiami.

Czasopismo jest praktycznym narzędziem, które pomaga rozwiązywać problemy międzykulturowe i wspiera powstawanie nowych teorii dotyczących interkulturowej komunikacji.

O czasopiśmie

W czasopiśmie tym są publikacje wyników badań naukowych opartych na klasycznym rozumieniu terminu “Intercultural Communication” oraz funkcjonalnym rozumieniu tego terminu. Łączy w sobie 4 obszary tematyczne artykułów, polemiki, recenzji i referatów naukowych: 

 • Obszar porównawczy, który skupia się na porównywaniu różnych kultur, systemów komunikacji i praktyk międzykulturowych. Badania w tym obszarze mogą koncentrować się na analizie różnic i podobieństw w sposobach komunikacji, normach społecznych, wartościach lub języku w różnych kontekstach kulturowych.
 • Obszar strukturalno-funkcjonalny, który zajmuje się badaniem struktury i funkcji komunikacji międzykulturowej. Artykuły w tej tematyce mogą analizować struktury społeczne, instytucje, role społeczne i ich wpływ na procesy komunikacyjne w kontekście komunikacji międzykulturowej.
 • Obszar symboliczny, który koncentruje się na znaczeniach, symbolach, stereotypach i interpretacjach kulturowych w kontekście komunikacji międzykulturowej. Artykuły te mogą uwzględniać sposób, w jaki kultura wpływa na interpretację znaczeń i symboli oraz badać procesy komunikacji międzykulturowej.
 • Obszar metodologiczny — pomiar komunikacji międzykulturowej, który koncentruje się na badaniach metodologicznych i narzędziach służących pomiarowi i ocenie komunikacji międzykulturowej. Artykuły w tym obszarze mogą omawiać różne podejścia badawcze, metody i techniki.

W każdym z tych obszarów tematycznych artykuły, polemiki, recenzje i doniesienia naukowe przyczyniają się do poszerzania naszej wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej. Publikowane są one w językach: angielskim, polskim, włoskim, słowackim, ukraińskim, rosyjskim.

Cel czasopisma

Promowanie badań naukowych oraz wymiany wiedzy w obszarze komunikacji międzykulturowej jest głównym celem czasopisma. Obejmuje to także napisanie artykułów o rozwijaniu teorii związanych z komunikacją międzykulturową poprzez publikowanie artykułów naukowych i przyczyniają się do zrozumienia procesów komunikacyjnych.

Promowanie zrozumienia kulturowego też jest jednym z głównych celów “Intercultural Communication”. Publikowanie artykułów, recenzji, materiałów i polemik, w których czasopismo stara się promować zrozumienie różnorodności kulturowej oraz budowanie porozumienia między różnymi grupami społecznymi.

Główne obszary tematyczne, które ujawniają cele czasopisma, to: krótkie artykuły i prezentacje wyników badań lub dyskusje na temat aktualnych zagadnień związanych z komunikacją międzynarodową, polemiki na temat istotnych kwestii, artykuły naukowe i recenzje.

Gdzie przeczytać artykuły?

Artykuły z “Intercultural Communication” można również znaleźć na następujących platformach międzynarodowych: Google Scholar, Index Copernicus, Bazhum, CEEOL, CEJSH, Arianta. Główną wersją czasopisma “Intercultural Communication” jest jego wydanie drukowane, ale teksty poszczególnych numerów są dostępne na stronie internetowej czasopisma w otwartym dostępie.

Artykuły z “Intercultural Communication” można również przeczytać na innych platformach akademickich i bazach danych, takich jak ResearchGate, Academia.edu, PubMed, Web of Science i innych. Zasoby te zapewniają dostęp do różnych publikacji naukowych, w tym artykułów z czasopism, w bezpłatnym dostępie lub w ramach subskrypcji.

Ponadto istnieje możliwość skontaktowania się z bibliotekami uniwersyteckimi lub instytutami badawczymi, w których dostępne są drukowane i elektroniczne wersje “Intercultural Communication”. Wiele bibliotek posiada subskrypcję różnych czasopism naukowych i może zapewnić dostęp do czasopisma za pośrednictwem swoich katalogów i baz danych.

Najczęściej czytane artykuły

Czasopismo “Intercultural Communication” jest ważną publikacją naukową poświęconą badaniom zagadnień związanych z komunikacją międzykulturową. Z biegiem czasu czasopismo to stało się zaufanym źródłem dla naukowców i praktyków pragnących zagłębić się w naukę o komunikacji międzykulturowej.

“Intercultural Communication” opublikowały łącznie 7 numerów, które zawierają znaczną liczbę artykułów obejmujących różne aspekty komunikacji międzykulturowej. Publikacje te reprezentują wyniki wieloletnich badań i stanowią cenny wkład w dziedzinę komunikacji międzykulturowej i nauki w ogóle.

Intercultural Communication: from Distinction to Inclusion

W tym artykule autorka Marina Kolinko stara się zrozumieć, jak międzynarodowe przeprowadzki wpływają na ludzi i jak wpływa to na ich życie oraz komunikację. Badane są różne sytuacje, które mogą wpływać na komfort i samopoczucie w nowym miejscu przez daną osobę.

Celem tego materiału jest stworzenie modelu, który pokazuje, jak ludzie, którzy wyjeżdżają do innego kraju, mogą czuć się albo dobrze zintegrowani, albo wykluczeni z nowego środowiska. Chcą to osiągnąć, badając doświadczenia osób, które przeniosły się na Ukrainę z różnych miejsc. Wyniki pokazują, że poczucie akceptacji i otwarcia społeczności w nowym miejscu jest kluczowe, co umożliwia szybkie adaptowanie się osób po przeprowadzce.

Modern Ukrainian Folklore in Network Communication: Typological Characteristics and Themes

Autorkami danego artykułu w czasopiśmie “Intercultural Communication” są Ukrainki Iryna Hryhorenko oraz Iryna Volovenko, a głównym jego celem jest zrozumienie głównych cech i tematów ukraińskiego folkloru w międzynarodowej komunikacji internetowej. Autorki wykorzystały metodę porównawczo-historyczną do analizy form kontaktów zewnętrznych i wewnętrznych w tworzeniu folkloru online.

Badając różnorodność tematów, motywów i gatunków, autorki próbują zidentyfikować charakterystyczne nauki ukraińskiego folkloru internetowego. Wyniki analizy pozwalają zdefiniować folklor internetowy jako multimedialną sztukę ludową w Internecie, która jest ważnym elementem nowych możliwości komunikacyjnych opartych na technologiach internetowych.

Autorki piszą również,

… że dzieła internetowego folkloru rozprzestrzeniają się falami, często w zależności od ogólnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Zwracają także uwagę na rolę Internetu jako środka rozpowszechniania, który daje początek różnym formom i gatunkom komunikacji folklorystycznej.

Kodeksy czasopisma

Dyskusja na temat utworzenia czasopisma

Dyskusja na temat utworzenia czasopisma

Zdjęcie internetowe

Redakcja czasopisma “Intercultural Communication” opiera się na 3 kluczowych kodeksach, które stanowią podstawę moralnego działania czasopisma o komunikacji międzykulturowej. 

 1. Kodeks etyczny czasopisma — podkreśla, że przestrzeganie norm etycznych jest obowiązkowe i wymaga zachowania uczciwości i rzetelności w publikacjach;
 2. Kodeks etyczny dla autorów — zawiera szereg zasad postępowania etycznego podczas tworzenia i publikowania pracy naukowej;
 3. Kodeks etyczny dla recenzentów — zawiera zasady, których warto przestrzegać podczas procesu recenzji naukowych prac.

Kodeksy te są ważną częścią misji czasopisma “Intercultural Communication”, aby zapewnić jakość i wiarygodność publikowanych artykułów oraz podkreślić zobowiązanie wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia i oceniania naukowej treści do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Dzięki temu czytelnicy mogą mieć pewność, że publikacje w czasopiśmie są oparte na solidnych podstawach naukowych i moralnych.

Kodeks etyczny czasopisma

Kodeks etyczny międzynarodowego czasopisma naukowego “Intercultural Communication” omawia znaczenie etyki publikacyjnej, zapobieganie nadużyciom oraz skupia się na zapewnieniu uczciwości i jakości publikacji i materiałów. 

Czasopismo przestrzega zasad etyki publikacji zalecanych przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE), co podkreśla jego zaangażowanie w uczciwość i jakość publikowanych artykułów naukowych. W ramach tego kodeksu redakcja zobowiązuje się do przestrzegania norm etycznych w procesie redakcyjnym oraz stosowania zasad etyki publikacyjnej.

Rada redakcyjna ma kilka kluczowych zadań, w tym promowanie wolności wypowiedzi, eliminowanie potrzeb komercyjnych, utrzymywanie integralności dorobku naukowego, zapewnienie uczciwej oceny wszystkich publikowanych raportów, opinii badawczych itp. Ponadto rada redakcyjna posiada listę wytycznych, za które jest odpowiedzialna.

Kodeks etyczny dla autorów

Kodeks etyczny dla autorów łączy w sobie szereg zasad dotyczących postępowania etycznego podczas tworzenia i publikowania pracy naukowej. Zawiera on m.in. wymogi dotyczące oryginalności pracy, zapewnienia odpowiednich zezwoleń na publikację oraz przestrzegania zasad autorstwa i przyznawania zasług autorom. 

Jego celem jest nie tylko zapewnienie uczciwości i wiarygodności w badaniach naukowych, ale także utrzymanie wysokich standardów integry i etyki w środowisku naukowym.Autorzy powinni także dbać o dokładność prezentowanych danych, stosować się do zasad cytowania oraz zachować uczciwość w opisywaniu swoich metod badawczych. 

Kodeks etyczny dla autorów ma na celu zapewnienie wysokiej jakości publikacji oraz zachowanie integralności i uczciwości w pracy naukowej. Czasopismo “Intercultural Communication” podąża za tymi zasadami, stawiając na międzynarodowe standardy publikacji naukowej.

Kodeks etyczny dla recenzentów

Kodeks ten zawiera zasady etycznego postępowania, których powinni przestrzegać recenzenci w procesie recenzowania prac naukowych. Obejmuje on w szczególności zakaz wywierania jakichkolwiek zewnętrznych nacisków podczas procesu recenzowania oraz wymogi obiektywizmu i uczciwości w wydawaniu opinii.

Recenzenci muszą również zadeklarować wszelkie potencjalne konflikty interesów i przestrzegać poufności otrzymanych materiałów recenzyjnych. Kodeks Etyki Recenzentów ma na celu zapewnienie rzetelności i uczciwości oraz utrzymanie wysokich standardów naukowych publikacji jak i komunikacji wewnętrznej.

Ważnym elementem kodeksu etycznego dla recenzentów jest także odpowiedzialność za wybór prac, które są zgodne z ich zakresem wiedzy i umiejętności, oraz za terminową i rzetelną recenzję. Recenzenci powinni wykazywać się profesjonalizmem i obiektywizmem w swoich ocenach, unikając wpływu osobistych preferencji czy uprzedzeń.

Rada redakcyjna

Rada redakcyjna tworzy politykę wydawniczą czasopisma, której celem jest zapewnienie zgodności praktyki publikacji międzynarodowych materiałów z normami etyki. Redakcja skupia się na promowaniu dialogu międzykulturowego i badań nad komunikacją w różnych kontekstach społecznych. 

Rada Redakcyjna składa się z ekspertów z różnych dyscyplin akademickich, reprezentujących instytucje z różnych krajów. Można powiedzieć, że ich różnorodne doświadczenia, artykuły i zainteresowania badawcze stanowią cenny wkład w proces redakcyjny i utrzymanie wysokich standardów czasopisma. Wśród głównych redaktorów znajdują się: Ph.D. Tadeusz Graca (Editor-in-Chief), Assoc. Prof., Ph.D. Sofiia Sokolova (Deputy Editor), Prof. oraz Sc.D. Andrii Peleshchyshyn, Prof., Sc.D. Piotr Krajewski. 

Poprzez współpracę tych wybitnych naukowców czasopismo “Intercultural Communication” stawia sobie za cel promowanie wysokiej jakości badań naukowych z zakresu komunikacji międzykulturowej, wspierając rozwój dialogu międzykulturowego na skalę międzynarodową. Również dzięki zaangażowaniu wybitnych naukowców w redakcji oraz realizacji tych celów, czasopismo “Intercultural Communication” staje się istotnym narzędziem w promowaniu dialogu międzykulturowego i rozwoju nauki w tej dziedzinie.

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Zdjęcie internetowe

Zespół odgrywa rolę w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i metodologii w procesie publikacji naukowych, wspierając rozwój nowych kierunków badań i promując interdyscyplinarność w czasopiśmie. W skład aktualnego zespołu redakcyjnego czasopisma wchodzą:

 1. Redaktorem Naczelnym jest Iwona Florek;
 2. Zastępcą Redaktora Naczelnego jest Sofiia Sokolova;
 3. Redaktorką ds. języka angielskiego jest Lidiia Bilonozhko;
 4. Redaktorem jest Grzegorz Wójcicki.

Ten zespół redakcyjny przynosi ze sobą różnorodne doświadczenia i wiedzę, które wspierają wysoki standard międzynarodowych publikacji w czasopiśmie i stale się zmienia. Zespół redakcyjny nie tylko redaguje i publikuje artykuły, ale także pełni rolę mentorów dla młodych naukowców i autorów, udzielając wsparcia i wskazówek dotyczących procesu pisania naukowego i publikacji.

Przesyłanie tekstów

Przed przesłaniem artykułu do publikacji należy upewnić się, że spełnia on określone kryteria redakcyjne. Poniżej znajduje się kilka wytycznych, które należy spełnić:

 1. Trzeba sprawdzić, czy artykuł nie został już opublikowany w innym czasopiśmie naukowym lub wysłany do innej redakcji. Jeśli tak, należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie w sekcji komentarzy dla redaktora;
 2. Warto także pamiętać, że plik zgłoszeniowy musi być zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF;
 3. Trzeba upewnić się, że tekst jest pisany z pojedynczymi odstępami, czcionką o rozmiarze 11 punktów, kursywa jest używana zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL). Ilustracje, wykresy i tabele powinny być wstawione we właściwych miejscach;
 4. Sprawdzić, czy tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Przewodniku dla autorów.

Sukces w procesie redakcyjnym zależy od zrozumienia i przestrzegania wytycznych dotyczących wcześniejszych publikacji, formatowania plików oraz wymagań stylistycznych i bibliograficznych. Dbałość o te szczegóły poprawia profesjonalny wizerunek autora, ułatwia pracę redakcyjną oraz komunikację zespołową i prowadzi do publikacji wysokiej jakości.

Kontakt

Żeby skontaktować się z międzynarodowym czasopismem “Intercultural Communication”, można skorzystać z poniższych informacji kontaktowych:

Adres:

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland ul. Sienkiewicza 4 05-410 Józefów;

Główna osoba do kontaktu:

Grzegorz Wójcicki (telefon: +48 22 780-10-07);

E-mail:

wydawnictwo@wsge.edu.pl;

Wsparcie techniczne:

Robert Kryński (telefon: +48 60 307-25-30);

E-mail:

robert.krynski@academicon.pl.

W celu uzyskaniu informacji ogólnych na temat czasopisma i nauki, w razie pytań dotyczących treści i procedur publikacyjnych jest kontakt do Grzegorza Wójcickiego. A w celu uzyskania wsparcia technicznego, można również skorzystać z numeru telefonu i adresu e-mail, dostarczonych przez Roberta Kryńskiego.

Wsparcie techniczne może obejmować pomoc w korzystaniu z platformy publikacyjnej, rozwiązywanie problemów z formatowaniem dokumentów, artykułów, udzielanie informacji dotyczących dostępu do materiałów online oraz inne kwestie techniczne związane z publikacją i dystrybucją czasopisma. 

Zakończenie

Czasopismo “Intercultural Communication” to coś więcej niż czasopismo naukowe. To platforma, która wspiera dialog międzykulturowy i międzynarodowy, promuje badania nad komunikacją w różnych kontekstach społecznych i uczestniczy w rozwoju nauki na arenie międzynarodowej.

Aktualnym numerem czasopisma “Intercultural Communication” jest Tom 7, Nr 1 — Intercultural Communication. W tym czasopiśmie wszystko skupia się na różnorodnych aspektach komunikacji międzykulturowej. Artykuły w tym numerze obejmują tematy związane z dialogiem międzykulturowym, integracją społeczną, adaptacją kulturową, rozwojem językowym oraz wieloma innymi obszarami.

To są przykładowe artykuły: Valbona Loshi Softa “Technology as a Method of Teaching and Learning Foreign Languages”, Salvatore Antonello Parente “Remote teaching and research of tax law during the COVID-19 pandemic: side reflections” i td.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czym jest czasopismo “Intercultural Communication”?

Czasopismo “Intercultural Communication” to jest naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie poświęcony zagadnieniom komunikacji międzykulturowej. Publikuje artykuły naukowe, raporty badawcze, recenzje książek i inne materiały związane z komunikacją międzykulturową.

Kiedy czasopismo “Intercultural Communication” rozpoczęło swoją działalność?

Czasopismo “Intercultural Communication” zaczęło swoją działalność w 2016 roku. Ostatni numer był wydany w 2022 roku: Tom 7, Nr 1 Intercultural Communication.

Jaki był cel czasopisma “Intercultural Communication”?

Celem czasopisma było utworzenie efektywnej międzynarodowej przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami w obszarze komunikacji międzykulturowej. Także rozwijanie platformy służącej do wymiany doświadczeń w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Jakie są obszary tematyczne czasopisma “Intercultural Communication”?

Czasopismo łączy 4 kierunki tematyczne, które zostały omówione wcześniej: kierunek porównawczy, kierunek strukturalno-funkcjonalny, kierunek symboliczny, kierunek metodologiczny — wymiar komunikacji międzykulturowej.

Gdzie mogę znaleźć artykuły z czasopisma “Intercultural Communication”?

Artykuły z czasopisma “Intercultural Communication” znajdują się w bibliotekach naukowych, również można odwiedzić oficjalną stronę czasopisma. Także artykuły “Intercultural Communication” są na różnych platformach i w zasobach naukowych, takich jak Google Scholar, Index Copernicus, Bazhum, CEEOL, CEJSH oraz Arianta.