Miejsca

Odsłaniając kraje Unii Europejskiej: Kompleksowy przewodnik

Unia Europejska (UE), połączenie polityki, ekonomii i kultury, które wykracza poza granice państwowe i jednoczy 27 krajów w ramach jednego zestawu wartości i zasad, jest przykładem tego, jak łączenie różnych elementów może stworzyć coś silnego. Ma ona bogatą historię, a także wiele instytucji, z których każda wnosi swoje własne regulacje, aby UE mogła się rozwijać. Pokazuje to jej zdolność do czerpania z różnych zasobów przy jednoczesnym zachowaniu jedności. Co zatem sprawia, że ta unia polityczna i gospodarcza jest tak skuteczna? Przeanalizujmy każdy kraj w ramach tego niesamowitego podmiotu!

autor: Ewa Kwiatkowska

AKT:
Zawartość
Kraje Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Kluczowe wnioski

  • Unia Europejska (UE) to polityczna i gospodarcza unia 27 państw członkowskich, oparta na zasadach takich jak godność ludzka, wolność i demokracja, mająca znaczący wpływ na światowy handel, pomoc humanitarną i sprawy zagraniczne.
  • UE ma wyjątkową strukturę instytucjonalną, w której Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odgrywają kluczową rolę w stanowieniu, wdrażaniu i zapewnianiu spójnego stosowania prawa UE we wszystkich państwach członkowskich.
  • Stojąc w obliczu wyzwań takich jak Brexit, migracja, nierówności gospodarcze i zmiany klimatu, UE utrzymuje politykę i inicjatywy mające na celu rozwiązanie tych kwestii i dąży do dalszego wzrostu i integracji, z perspektywą rozszerzenia członkostwa na kraje kandydujące.

Unia Europejska: Krótki przegląd

Mapa krajów Unii Europejskiej

Mapa krajów Unii Europejskiej

europa.eu

Unia Europejska to polityczna i gospodarcza unia 27 krajów, której celem jest podtrzymywanie wartości godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości wszystkich ludzi, poszanowania praw i przestrzegania prawa. Odgrywa aktywną rolę w sprawach międzynarodowych, ustanawiając politykę promującą pokój wśród swoich państw członkowskich, a także zapewniając pomoc humanitarną na całym świecie z pozycji jednego z największych eksporterów, jeśli chodzi o wytwarzane towary i usługi. Unia Europejska ma swoje korzenie na długo przed dniem dzisiejszym, a jej powiązania sięgają czasów jej prekursora — Wspólnot Europejskich — utworzonych w połowie XX wieku, które początkowo zostały utworzone specjalnie w celu osiągnięcia lepszych stosunków gospodarczych między narodami na naszym kontynencie. Ich rozległa granica lądowa obejmuje różne tła kulturowe, które doskonale uzupełnia “Oda do radości” dumnie symbolizująca nie tylko jedność, ale także świętowanie udanej stopniowej integracji w czasie, przy jednoczesnym stałym rozszerzaniu wpływów zarówno w samej Europie, jak i wpływając na globalne obawy!

Geneza i ewolucja UE

Podpisanie traktatu z Maastricht

Podpisanie traktatu z Maastricht

Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która powstała w 1951 roku w następstwie II wojny światowej, miała jeden główny cel: stworzenie strefy wolnego handlu węglem, koksem, złomem stalowym i rudą żelaza. Głównym celem było zakończenie wojen między sąsiadującymi krajami i promowanie współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi poprzez utworzenie wspólnego rynku. Późniejsze reformy traktatowe, takie jak Traktaty Rzymskie (1957), Jednolity Akt Europejski (1986) i Traktat z Maastricht (1992) pomogły ukształtować ten proces, wprowadzając lub rozszerzając koncepcje, takie jak tworzenie jednolitego rynku i gospodarcza unia walutowa itp. Od tego czasu wzrosła ona z pierwotnych sześciu państw członkowskich do 28, w tym Chorwacji w 2013 r.; podczas gdy inne kraje spoza UE dołączyły indywidualnie, zawierając umowy w ramach EFTA — Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, w których zezwala się im na pewne swobody dotyczące handlu za obopólną zgodą, ale nie stają się pełnoprawnymi członkami.

Instytucje UE i ich funkcje

Unia Europejska jest utrzymywana przez specjalny zestaw organizacji, którym przypisano określone role i obowiązki. Główne organy obejmują Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości, które przyczyniają się do opracowywania przepisów UE, a także zajmują się różnymi częściami jej działalności. Zgodnie z klauzulami zawartymi w konstytucji, to trzej kluczowi urzędnicy — Rada Europejska, Rada Europy i Komisja Europejska — przejmują kontrolę nad działaniami wykonawczymi. Ustanawiają one również i zabezpieczają strefę nieograniczonego handlu poprzez statuty prawne przyjęte lub uchwalone wspólnie przez te instytucje. Daje to obywatelom państw członkowskich możliwość swobodnego podróżowania z towarami lub usługami, w tym kapitałem, bez żadnych granic między nimi. Trybunał ten bada różnice wynikające z decyzji podejmowanych przez rządy krajowe oraz te związane z rządzącymi postaciami na szczeblu UE, jednocześnie potwierdzając jednolite stosowanie w krajach działających w ramach tej unii poprzez zrozumienie jej dyrektyw zgodnie z zadaniami legislacyjnymi ustanowionymi w danym momencie. Przy wyborze tych sędziów nominacje zostały uzgodnione wspólnie przez uczestniczących członków podczas pracy na okresach przejściowych wynoszących sześć lat Skuteczne wybory rozstrzygnięte niedawno w dniach 23-26 maja 2019 r. Pokazują głosowanie uzyskujące 8 mandatów parlamentarnych na Łotwie, co wskazuje na pozorny reżim demokratyczny osadzony w realiach narzuconych w całej Europie. Jako całość takie instytucje gwarantują sprawne funkcjonowanie, utrzymują wzmocnione prawa, umożliwiając czerpanie dobrobytu dla lokalnych mieszkańców na całym świecie, których interesy pozostają centralnymi zasadami egzekwowanymi przez instytucje UE.

Pełna lista państw członkowskich UE

Flagi państw członkowskich UE

Flagi państw członkowskich UE

Unia Europejska (UE) to gobelin 27 krajów członkowskich o różnych kulturach, historiach i strukturach gospodarczych. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja to tylko niektóre przykłady na tej liście — wszystkie znajdują się w granicach UE jako przedstawiciele swoich unikalnych narodów.

Rozmiary populacji są różne. Podczas gdy Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta mają łącznie 1 330 068 mieszkańców, populacje Finlandii, Francji, Niemiec i Grecji znacznie się różnią — co pokazuje, jak zróżnicowana jest Unia pod względem samej wielkości. Dobrobyt finansowy również różni się między tymi krajami. Łączny PKB Portugalii wynoszący 52 477 miliardów euro w porównaniu z indywidualnym PKB Szwecji wynoszącym 52 477 miliardów euro mówi wiele o różnorodności Europy również pod względem ekonomicznym. Systemy polityczne tworzą kolejną warstwę, w której można dostrzec warianty w różnych państwach narodowych w Unii Europejskiej. Podczas gdy ramy rządowe składają się głównie ze stylów republik parlamentarnych, takich jak te wykorzystywane przez Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Włochy, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, oficjalna władza nadal pozostaje silnie obecna, podobnie jak we Francji czy Niemczech. Ten szeroki zakres rozbieżności pokazuje, że każde państwo uczestniczące w Unii Europejskiej ucieleśnia swoje wartości kulturowe, które wzajemnie się wzbogacają, tworząc interesującą mozaikę z różnic między krajami, na której postępy w przeciwnym razie nie istniałyby.

Strefa euro: Integracja walutowa i gospodarcza

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Strefa euro jest integralną częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obejmuje wybrane kraje, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. Te państwa członkowskie obejmują Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy (RFN), Grecję, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, a każde z nich ma swoją własną drogę do przyłączenia się do tej inicjatywy na rzecz integracji gospodarczej i stabilności dla wszystkich zaangażowanych narodów.

Wszyscy członkowie używają € lub euro podczas przeprowadzania transakcji w ramach obszaru — tak jak zrobiła to Finlandia — tworząc łatwe przejście między granicami, zapewniając jednocześnie stabilną gospodarkę w całej Europie. Krótko mówiąc, poprzez przyjęcie jednego wspólnego systemu walutowego. UE potwierdza swoją obietnicę promowania wspólnego dobrobytu wśród wielu uczestniczących w niej krajów: od małych, takich jak Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta, po większe, bardziej rozwinięte, takie jak Finlandia, Francja i Grecja.

Strefa Schengen: Podróżowanie bez granic w UE

Przejście graniczne strefy Schengen

Przejście graniczne strefy Schengen

Wojtek Witkowski, unsplash

Strefa Schengen to umowa między 26 krajami europejskimi, która umożliwia swobodne podróżowanie w obrębie uczestniczących w niej krajów, obejmujących 23 państwa członkowskie UE i kilka państw spoza UE, takich jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Do Monako San Marino Watykan. City są de facto członkami tego obszaru. Skutecznie tworzy to przestrzeń bez granic w Europie, która umożliwia obywatelom tych krajów swobodne przemieszczanie się przez granice — choć należy zauważyć, że cel Schengen różni się od głównego celu bycia częścią Unii Europejskiej. Podczas gdy jeden koncentruje się na wzmacnianiu więzi gospodarczych między wszystkimi jej podmiotami, drugi koncentruje się przede wszystkim na eliminowaniu barier w podróżowaniu między różnymi obszarami.

Członkostwo w UE jest bezpłatne, ale dobrowolne. Członkostwo w UE nie oznacza automatycznej akceptacji do klubów krajów Schengen — ponieważ niektóre państwa członkowskie UE pozostają poza nią, odwiedzający zamierzający zwiedzać dowolną część będą musieli uzyskać odpowiednie zezwolenie wizowe przed przyjazdem, a także przedstawić odpowiednie plany ubezpieczeniowe podczas pobytu w tym kraju, mogą również podlegać bardziej rygorystycznym wymogom określonym przez odpowiednich decydentów politycznych. To powiedziawszy, posiadanie zarówno zjednoczonego lądu, jak i swobodnego przemieszczania się doprowadziło do znacznego wzrostu wymiany obywateli w połączeniu z nowymi możliwościami jeszcze bliższej współpracy regionalnej, ostatecznie przyczyniając się do silniejszych powiązań kulturowych na całym kontynencie.

Polityki i inicjatywy UE

UE jest zaangażowana w poprawę jakości życia swoich obywateli i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Kluczową strategią stosowaną w tym przedsięwzięciu jest polityka handlowa, której celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez umożliwienie ekspansji handlowej przy jednoczesnym zachęcaniu do konkurencyjnych praktyk biznesowych — ostatecznie tworząc możliwości zatrudnienia w branżach zorientowanych na eksport, które mogą napędzać ogólny zysk pieniężny. Wspólna Polityka Rolna (WPR) zapewnia pomoc finansową rolnikom w państwach członkowskich, mając nadzieję na zapewnienie bezpiecznego dochodu, a także promowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez zrównoważone metody rolnicze i spełnianie lub przekraczanie standardów bezpieczeństwa żywnościowego.

Uczestnictwo w międzynarodowych umowach środowiskowych, takich jak Protokół z Kioto i Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (dotyczących zanieczyszczenia powietrza i różnorodności biologicznej, a także innych niebezpiecznych odpadów), pokazuje, jak bardzo są one oddane, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie planety! Europa odpowiedziała ostatnio wdrożeniem tak zwanego “Europejskiego Zielonego Ładu” — szeroko zakrojonego planu mającego na celu walkę z emisjami gazów cieplarnianych, ale także mającego na celu poprawę efektywności energetycznej, ochronę różnorodności biologicznej i ogólne wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Podsumowując. Nie można zaprzeczyć, że działania UE mają na celu stworzenie lepszego życia, jednocześnie inspirując obiecującą, dostatnią przyszłość dla wszystkich zaangażowanych!

Kraje kandydujące i potencjalni członkowie

Proces uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej obejmuje kilka etapów, począwszy od złożenia wniosku, a następnie uzyskania statusu kandydata. Aby to zrobić, kraje muszą spełnić podstawowe kryteria polityczne i gospodarcze zgodnie z prawem krajowym, a także przestrzegać zasad takich jak poszanowanie godności ludzkiej, promowanie demokracji, wolności i równości. Następnie prowadzone są negocjacje między kandydatami pragnącymi członkostwa a Radą do Spraw Zagranicznych UE przed pełnym przystąpieniem, co pociąga za sobą zarówno implikacje polityczne w dostosowywaniu polityk i przepisów — takich jak przestrzeganie prawa — wraz z potencjalnymi korzyściami gospodarczymi, takimi jak zwiększone możliwości handlowe poprzez wejście na jednolity rynek / unię celną.

Obecnie Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Turcja. Ukraina to wszyscy znani potencjalni członkowie, którzy ciężko pracują nad spełnieniem określonych wymogów UE, pozostawiając wiele możliwości rozwoju w ramach tego organu, jeśli uda im się zrealizować swoje ambicje.

Wpływ Brexitu na UE

Wpływ Brexitu na UE

Wpływ Brexitu na UE

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE, znane również jako Brexit w 2020 r., spowodowało wiele zmian w Unii. Z politycznego punktu widzenia przyniosło to nowe przydziały miejsc w Parlamencie Europejskim, z których część przypadła innym krajom, a część została zarezerwowana na późniejsze rozszerzenia. Podczas gdy na poziomie państwowym wspierano nastroje antyunijne, wpływając w ten sposób na jej jedność. Zmiany te wpłynęły również na zasady relacji i dynamikę handlu w Europie. Społecznie rzecz biorąc, ludzie mogą stanąć w obliczu utraty pracy z powodu cięć w usługach, co prowadzi do problemów finansowych, które mogą generować postawy ksenofobiczne lub przestępstwa z nienawiści. Co więcej, istnieją oczekiwania, że Szkocja może zostać poddana poważnym modyfikacjom w przyszłości, w wyniku uwzględnienia skutków Brexitu. Pomimo takich skutków, europejskie zasady, takie jak pokój i wspólny dobrobyt, pozostają niezachwiane, wykazując hart ducha w kwestiach zmian w przyszłości i odpowiednio sobie z nimi radząc.

Kluczowe wyzwania i perspektywy na przyszłość dla UE

UE stoi przed wieloma wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć, takimi jak migracja, zmiany klimatu i nierówności gospodarcze. Aby rozwiązać kwestię migracji, planowane są bardziej rygorystyczne kontrole graniczne i lepsze zarządzanie nowymi przybyszami do Europy. Jeśli chodzi o nierówności w dochodach, różnice w wydajności spowodowały brak konwergencji między dochodami, co prowadzi do wykluczenia społecznego na całym kontynencie. W odpowiedzi na globalne wyzwanie, jakim są zmiany klimatu, Unia Europejska wdrożyła środki, takie jak wprowadzenie prawa klimatycznego z ambitnymi celami określonymi do 2030 r. (takimi jak redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%), dążenie do pełnej neutralności węglowej do 2050 r. w połączeniu z inwestycjami w ekologiczne projekty finansowe, którym przewodzą inicjatywy państw członkowskich.

Niezależnie od tych wszystkich trudności, nadal istnieje potencjał postępu w szerszych obszarach integracji, w tym w kwestiach bezpieczeństwa. Zapewnienie rozszerzonego jednolitego rynku przy jednoczesnej lepszej integracji usług: odpowiednie zarządzanie dynamiką wewnętrzną i problemami zewnętrznymi. Na podstawie tych wszystkich różnych propozycji możemy stwierdzić, jak ogromne ambicje musimy wykazać, jeśli chcemy budować na naszych fundamentach, ustanowić jedność w całej Europie, jednocześnie gwarantując pokój, dobrobyt wspólny dla wszystkich obywateli, służąc jako latarnia nadziei na świetlaną przyszłość.

Podsumowanie

Zbliżając się do końca naszej podróży przez Unię Europejską, możemy zastanowić się nad jej przeszłością, teraźniejszością i potencjalną przyszłością. UE dąży do pokoju, demokracji, praw człowieka i postępu gospodarczego wśród swoich krajów członkowskich, a także tych, które chcą do niej przystąpić. Poprzez reformy w różnych traktatach, w połączeniu ze zmianami wewnątrz nich, takimi jak wycofanie się Wielkiej Brytanii z członkostwa, unia ta kontynuowała dążenie do lepszego jutra dla wszystkich obywateli. Jean Monnet zwięźle ujął to dążenie, gdy słynnie powiedział “jednoczymy ludzi, a nie łączymy państwa”, co powinno pozostać w centrum uwagi podczas wszelkich ewolucji, które mogą mieć miejsce wewnątrz lub poza granicami Europy.

Często zadawane pytania

Jakie 27 państw wchodzi w skład UE?

UE składa się z 27 krajów, w tym Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. W odniesieniu do tych krajów, słowa kluczowe takie jak “Francja Niemcy”, “Austria Belgia”, “Łotwa Litwa Luksemburg Malta” lub nawet “Finlandia Francja Niemcy” często pojawiają się w rozmowach na temat krajów europejskich.

Ile krajów należy do Unii Europejskiej?

UE jest unią polityczną i gospodarczą składającą się z 27 krajów w Europie. Jako państwa członkowskie, narody te współpracują ze sobą, tworząc ten potężny podmiot — blok gospodarczy, który umożliwia swoim członkom dostęp do rozszerzonych możliwości handlu, podróży i handlu.

Czy wszystkie 44 kraje europejskie są członkami UE?

Obecnie Unia Europejska składa się z 27 państw europejskich. Liczba ta ma pozostać niezmieniona do 2022 r., kiedy to do statusu członka UE nie zostaną dodane kolejne kraje spośród wszystkich 44 w Europie.

Jakie kraje opuściły UE?

Wielka Brytania była jedynym krajem, który wystąpił z Unii Europejskiej. Po Brexicie przepisy UE i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości nie są już traktowane wyżej niż przepisy brytyjskie.

Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska to unia składająca się z 27 krajów w Europie, która działa na rzecz wspólnej polityki wśród swoich członków. To polityczne i gospodarcze porozumienie obejmuje koordynację między krajami w celu stworzenia jeszcze silniejszej gospodarki dla wszystkich zaangażowanych stron.