Teams

Internationaal Gerechtshof

via  Charlie de Jong

Navigatie
internationaal gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof bevindt zich in de stad Den Haag en is bedoeld om conflicten tussen staten op te lossen. De Internationaal Gerechtshof behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

 • Administratief recht (inclusief belasting- en immigratierecht): conflicten tussen de overheid en individuen of bedrijven.
 • Burgerlijk recht (inclusief insolventierecht): familie- en handelszaken.
 • Strafrecht: misdaden en overtredingen.

Item

Informatie

Stichting

1945

Locatie

Den Haag, Nederland

Hoofdkantoor appartement

Paleis van de Vrede

Bevoegdheid

Internationale misdaden, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, agressiemisdaden en genocide.

Statuut van Rome

Het belangrijkste document waarin de structuur en bevoegdheden van het Hof worden vastgelegd.

De samenstelling van de rechtbank

Het Hof bestaat uit rechters die zijn aangesteld door de Staten die Partij zijn.

Proces van zaakbeoordeling

De rechtbank houdt hoorzittingen, bekijkt het bewijs en neemt een beslissing.

Officiële talen

Engels en Frans

Geschiedenis en functies

Het Internationaal Gerechtshof werd opgericht in 1945. Het Internationaal Gerechtshof begon zijn werk in 1946 en in die tijd is het erin geslaagd 170 zaken op te lossen die betrekking hadden op de vaststelling van territoriale grenzen, diplomatieke betrekkingen, gijzeling en niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van landen.

het internationaal gerechtshof

Internationaal Gerechtshof - 18 april 1946.

SCREENSHOUT van ikgidsudoordenhaag.nl

Het Internationaal Gerechtshof heeft twee belangrijke functies:

 • Functie geschillenbeslechting: in overeenstemming met het internationaal recht oplossen van gerezen juridische geschillen die door andere staten aan het comité zijn voorgelegd en die door staten aan het comité zijn voorgelegd.
 • Adviesfunctie. Vijf hoofdorganen van de Verenigde Naties en 16 agentschappen van het systeem van de Verenigde Naties kunnen deze functie uitoefenen. Sinds 1946 heeft het Hof achtentwintig adviserende uitspraken gedaan.

Naast geschillenbeslechting en -advies zijn er ook nevenprocedures geweest voor het Internationaal Gerechtshof . Dit is gebruikelijk voor veel rechtbanken, waaronder het Internationaal Gerechtshof. Een bodemprocedure leidt uiteindelijk tot een schorsing of wijziging van het verloop van een zaak. Het initiatief voor een bodemprocedure kan komen van derden, partijen in de procedure of van de rechtbank zelf. Gewone nevenprocedures zijn procedures die zijn gewijd aan voorlopige bezwaren, voorlopige maatregelen, tegenvorderingen en verzoeken om tussenkomst.

rechtbank

Belangrijke beslissingen en zaken

Een belangrijke uitspraak werd gedaan door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004, waarin werd bevestigd dat de bouw van de muur door Israël in de bezette Palestijnse gebieden een schending was van het internationaal recht. In 1962 werd besloten dat de Preah Vihear tempel, die sinds 1954 onder Thaise controle stond en gebruikt werd als bedevaartsoord, in feite op Cambodjaans grondgebied lag. Thailand voldeed aan alle eisen van de rechtbank, trok zijn politie en leger terug en gaf alle voorwerpen terug die onder de ruïnes waren gevonden. De kwestie bleef echter lang open en in 2013 werd besloten dat het betwiste gebied aan Cambodja toebehoort. Er lopen heel wat internationale zaken tegen het hof.

Toekomst en uitdagingen

De in de inleiding beschreven visie (een rechtspraak die eerlijk, toegankelijk, tijdig, transparant is en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen) geeft richting aan de ambities waaraan de rechtspraak de komende 10 jaar werkt. Deze ambities komen voort uit een brede externe en interne focus. Het Internationaal Gerechtshof wil 200 extra rechters aantrekken om de achterstand in inhaal- en handhavingstermijnen weg te werken. Het Internationaal Gerechtshof vindt het nodig om te investeren in digitalisering en innovatie om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving. Ze wil investeren in het strafrechtsysteem en wil justitie dichter bij de mensen brengen. De belangrijkste thema's in 2023 en daarna zijn:

 • tijdigheid en voorspelbaarheid;
 • digitale toegankelijkheid;
 • samenwerking in en binnen netwerken robuust zijn;
 • werken vanuit een mensgerichte benadering, diversiteit en inclusie.

Concluderend kan worden gesteld dat het Hof van Justitie in Den Haag een tamelijk belangrijke rol speelt bij het oplossen van problemen en geschillen tussen staten. Internationale instrumenten dienen als rechtsbron bij het vellen van een oordeel.

Contacten

 1. Site: https://www.vredespaleis.nl/gerechtshoven/internationaal-gerechtshof/
 2. Mail: reception@peacepalace.org
 3. Facebook: http://facebook.com/Vredespaleis
 4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOBhsHMeKWBQv9sxRL-4Ouw
 5. Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/vredespaleis-visitors-centre
 6. Instagram: https://www.instagram.com/peacepalace_vredespaleis/
 7. Twitter: https://twitter.com/peacepalace

Veelgestelde vragen

Waarom is het Internationaal Gerechtshof in Den Haag?

De belangrijkste reden voor de vestiging van het hof in Den Haag is dat hier in 1899 en 1907 internationale vredesconventies plaatsvonden.

Wat is het doel van het Internationaal Gerechtshof?

Het belangrijkste doel van het Hof is om recht te spreken tegen mensen die verdacht worden van het plegen van misdaden zoals oorlogsmisdaden, agressie, genocide, enz. Daarnaast beslecht het hof juridische geschillen tussen staten.