Εταιρείες

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) είναι ένα από τα κύρια μέρη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Είναι θεσμικά και λειτουργικά ανεξάρτητος οργανισμός. Ελέγχεται δημοκρατικά από το Κοινοβούλιο.

by  Σοφία Mylonas

Contents
Λογότυπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Για την Ελλάδα, η ΕΤΕ είναι η κεντρική τράπεζα. Τα κύρια κυβερνητικά της καθήκοντα είναι: η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, η διασφάλιση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η τράπεζα αυτή δεν είναι εμπορικός οργανισμός. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να καταθέσουν χρήματα εδώ.

Η ΕΤΕ είναι μια τράπεζα των τραπεζών. Παρέχει δάνεια σε άλλες εμπορικές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις παλαιότερες και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Η έδρα της τράπεζας βρίσκεται στην Αθήνα.

Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας. Στην ΕΤΕ έχουν χορηγηθεί πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η δημιουργία αυτού του πιστωτικού οργανισμού αποτέλεσε μια πραγματική μεταρρύθμιση στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αρχικά, η ΕΤΕ πήρε μια αξιόπιστη θέση και άρχισε να λειτουργεί ως εγγυητής της σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα κεντρικά γραφεία της εθνικής τράπεζας βρίσκονται στην οδό Πανεπιστημίου 21. Η τράπεζα έχει επίσης δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα. Όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Το τελευταίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως κύριο νόμισμά τους.

Η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αρχίζει το 1841. Τότε, οι Ελβετοί τραπεζίτες Jean-Gabriel Eynard και Γεώργιος Σταύρος ίδρυσαν τη μελλοντική Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως εμπορική τράπεζα. Ο Σταύρος έγινε ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το θάνατό του το 1869.

Jean-Gabriel Einar

Jean-Gabriel Einar

nashagazeta.ch
Γεώργιος Σταύρος

Γεώργιος Σταύρος

en.wikipedia.org

Στη συνέχεια διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια στην ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:

 • Το 1857 η τράπεζα συγχωνεύεται με την Τράπεζα Αθηνών;
 • Η τράπεζα εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1880;
 • Το 1998 πραγματοποιείται συγχώνευση με την Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος;
 • Από το 2000-2005: πραγματοποιείται κοινή συναλλαγή με την ΕΤΑΑ. Η NBG αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Stopanska Banka. Την ίδια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην United Bulgarian Bank (UBB). Η τράπεζα επεκτείνεται ενεργά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα χάνει έδαφος στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες περιοχές;
 • Το 2006, η ΕΤΕ πωλεί το τμήμα της στις ΗΠΑ στη New York Community Bancorp. Το 2006, η τράπεζα ήλεγχε περίπου το 30% των ελληνικών ιδιωτικών καταθέσεων και εξυπηρετούσε την ελληνική κυβέρνηση;
 • Το 2008, η Εθνική Τράπεζα πλήττεται σκληρά από την ελληνική κρίση χρέους;
 • Το 2014, γίνεται πώληση περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία κεφαλαίων;
 • Τον Αύγουστο του 2017, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πωλεί το 100% της σερβικής θυγατρικής της.

Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας αρκετά μεγάλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οργανωτική δομή

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια ανεξάρτητη δομή. Λειτουργεί σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό της. Δεν λαμβάνει οδηγίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η οργανωτική δομή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αντανακλά τον ιδιαίτερο ρόλο της στην ελληνική οικονομία. Η ανεξαρτησία της επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα να επιτύχει τον κύριο στόχο της: τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι τα εξής

 1. Διαφάνεια και ανεξαρτησία;
 2. Συνεπής λήψη αποφάσεων;
 3. Σαφής κατανομή των καθηκόντων;
 4. Αξιόπιστο, σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Χάρη σε αυτή τη δομή, η κύρια ελληνική τράπεζα εκπληρώνει τα καθήκοντά της με ποιότητα και αξιοπιστία.

Τα διευθυντικά στελέχη της ΕΤΕ ήταν γνωστά και διακεκριμένα πρόσωπα:

 • Παγκόσμιοι οικονομολόγοι: Εμμανουήλ Τσουδερός, Αλέξανδρος Διομήδης, Ξενοφώντας Ζολώτας. Υπήρξαν πρωθυπουργοί;
 • Λουκάς Παπαδήμος: εξελέγη αντιπρόεδρος.

Η δομή της Τράπεζας της Ελλάδος συνδυάζει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της ανεξαρτησίας με την απαίτηση της λογοδοσίας και του ελέγχου. Μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος λογοδοτεί στους πολίτες της Ελλάδας.

Οι ιδιοκτήτες της τράπεζας αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:

 1. Κώστας Μιχαηλίδης: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατέχει αυτή τη θέση από τον Δεκέμβριο του 2017;
 2. Ο Παύλος Μυλωνάς είναι ο διευθύνων σύμβουλος από τον Ιούλιο του 2018.

Η διάρθρωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνει τα εξής: Ο κ. Μυλωνάς είναι ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:

 • Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης;
 • Κυβερνητικός οργανισμός με ανώτερες θέσεις;
 • Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων;
 • Το συμβούλιο νομισματικής πολιτικής;
 • Την εκτελεστική επιτροπή;
 • Γενική συνέλευση των μετόχων;
 • Γενικό Συμβούλιο.

Η τράπεζα διαθέτει περισσότερα από 500 υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Διαθέτει επίσης αρκετά υποκαταστήματα σε άλλα κράτη: Αυστραλία, Αλβανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα, Ρουμανία, Σερβία και Νότια Αφρική.

Λειτουργίες και στόχοι

Η κατάσταση της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα εξαρτάται άμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κύρια καθήκοντα της τελευταίας είναι τα εξής:

 1. Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος αποσκοπεί στη διατήρηση του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού;
 2. Συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας κοινής νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. Ο Διοικητής της Τράπεζας αποφασίζει για τους όρους υπό τους οποίους οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να δανείζονται χρήματα από την κεντρική τράπεζα. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα επιτόκια με τα οποία ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν να δανείζονται χρήματα από τις εμπορικές τράπεζες;
 3. Παροχή υπηρεσιών σε πιστωτικούς οργανισμούς;
 4. Έλεγχος των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα;
 5. Έλεγχος των επιδόσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Το κύριο καθήκον της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να διασφαλίζει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Για το σκοπό αυτό, διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στα πιστωτικά ιδρύματα;
 6. Εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού;
 7. Παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εντοπισμός των κινδύνων. Η χρηματοπιστωτική υγεία πρέπει να είναι σταθερή και οι κίνδυνοι πρέπει να ελαχιστοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο;
 8. Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι απαραίτητη η προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων;
 9. Εφαρμογή της διάσωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει την ανάπτυξη σχεδίων εξυγίανσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα;
 10. Διαχειρίζεται τη δευτερογενή αγορά κινητών αξιών;
 11. Παράγει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος. Η ΕΤΕ προμηθεύει τις εμπορικές τράπεζες με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ;
 12. Εφαρμόζει πολιτική αποτροπής της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;
 13. Διαθέτει συναλλαγματικά διαθέσιμα;
 14. Η Τράπεζα συλλέγει και συνοψίζει στατιστικά στοιχεία. Η Τράπεζα δημοσιεύει νομισματικές στατιστικές και καταρτίζει το ισοζύγιο πληρωμών και τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της χώρας. Γενικά, η Τράπεζα συλλέγει και δημοσιεύει στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Επί του παρόντος, η Τράπεζα διαθέτει μια ισχυρή στατιστική βάση δεδομένων. Υποστηρίζει τις λειτουργίες της Τράπεζας ως φορέα άσκησης νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των τραπεζών. Επιπλέον, τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών αναλύσεων;
 15. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ταμίας και οικονομικός παράγοντας της κυβέρνησης. Τηρεί τους λογαριασμούς της κυβέρνησης και διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό της. Όλα τα κυβερνητικά έσοδα κατατίθενται στην Τράπεζα. Η Τράπεζα πραγματοποιεί τις πληρωμές των κυβερνητικών επιδοτήσεων καθώς και διάφορες δημόσιες δαπάνες (για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την άμυνα, τις επιδοτήσεις κ.λπ.) Eh.

Έτσι, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας επιτελεί σημαντικές λειτουργίες στη νομισματική πολιτική της Ελλάδας.

Διευθύνσεις των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα:

 • Λεωφ. Η διεύθυνση είναι η λεωφόρος Αθηνών 128-132.
 • Κεντρικά γραφεία (Eolu). Διεύθυνση: οδός Eolu 86.
 • Υποκατάστημα του κεντρικού γραφείου (Γηροκομείου Σταυρού). Διεύθυνση: Gheorghiu Stavrou 105, οδός Gheorghiu Stavrou.
 • Κεντρικό γραφείο (Σοφοκλέους). Διεύθυνση: οδός Σοφοκλέους 6.
 • Υποκατάστημα Μέγαρο Βουλής. Διεύθυνση: οδός Βασιλίσσης Σοφίας 2.
Έδρα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Έδρα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

wikipedia.org

Υπηρεσίες και προϊόντα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Αγορά και πώληση χρυσού. Εδώ είναι δυνατή η αγορά και η πώληση χρυσών κρατήσεων, καθώς και χρυσών νομισμάτων και ράβδων χρυσού.
 2. Σε καθημερινή βάση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει συναλλαγματικές ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος έναντι του ευρώ.
 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί ενεργή πολιτική διατήρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού μέσω των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Το Κέντρο αυτό διαχειρίζεται τα ιστορικά αρχεία, τη βιβλιοθήκη και το μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι επίσης υπεύθυνο για τις εκδόσεις της Τράπεζας σε θέματα πολιτισμού. Διαχειρίζεται τις συλλογές της Τράπεζας, οι οποίες περιλαμβάνουν νομίσματα, πίνακες ζωγραφικής και άλλα έργα τέχνης, έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά και ηλεκτρονικές πηγές. Παρέχει επίσης υπηρεσίες προς τους ερευνητές και το ευρύ κοινό.
 4. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει ένα σύνολο μέτρων για το σεβασμό του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των πολιτιστικών αξιών και την προώθηση της μάθησης και της γνώσης που αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία. Η Τράπεζα υποστηρίζει ενεργά πολλές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του πληθυσμού.

Ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας στην ελληνική οικονομία

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Λειτουργεί ως ταμείο και δημοσιονομικός παράγοντας της κυβέρνησης της χώρας. Έχει επίσης την αποκλειστική δυνατότητα να εκδίδει νόμισμα και να κόβει κέρματα. Επίσης, υπό τον έλεγχό της είναι η ποσότητα του νομίσματος που βρίσκεται σε κυκλοφορία.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί την ορθή οργάνωση των δραστηριοτήτων των άλλων φορέων, δημιουργεί περαιτέρω νομισματική πολιτική και επηρεάζει επίσης την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων.

Η Εθνική Τράπεζα διεξάγει ειδικές μελέτες που αφορούν την οικονομία της χώρας. Η τράπεζα δημοσιεύει ένα ευρύ φάσμα εκθέσεων που καλύπτουν μακροοικονομικά γεγονότα, σημαντικές ανακοινώσεις και διάφορα θέματα της οικονομίας και της ελληνικής αγοράς.

Διεθνής συνεργασία

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η εθνική αρχή για την επίλυση διαφόρων διαφορών. Συνεργάζεται στενά με άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεσμική κατοχύρωση καθώς και για την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Τράπεζας.

Τρέχουσες προκλήσεις και στρατηγικές

Με βάση το καταστατικό της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει σαφείς στόχους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την παροχή βασικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, γι' αυτό και η Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθεί να τους μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Τράπεζα εφαρμόζει μακροπροληπτικές πολιτικές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στη φιλανθρωπία μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και άλλων προγραμμάτων. Ο οργανισμός συμμετείχε στον Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας i-bank. Ο διαγωνισμός αυτός επιβράβευσε πρωτότυπες ιδέες που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες στον τομέα της i-banking και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όταν υπήρξε οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα οργάνωσε εργασίες για την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην Αθήνα. Η τράπεζα επένδυσε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

Μια άλλη σημαντική στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι η παροχή δημόσιας πληροφόρησης, έρευνας και ανάλυσης και δημοσιεύσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος επικοινωνεί πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ και την ελληνική οικονομία μέσω των εκθέσεων και των μελετών της. Παρέχει επίσης αξιόπιστες πληροφορίες στην κυβέρνηση και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Τράπεζα διεξάγει παγκόσμια έρευνα στους τομείς της νομισματικής πολιτικής, της οικονομικής μεγέθυνσης και της περιφερειακής ανάπτυξης και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έρευνα σχετίζεται με τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία καθώς και με τις προοπτικές της στην Ελλάδα. Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε μια σειρά εγγράφων εργασίας, στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας και σε ετήσιες εκθέσεις ή στις Εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής.

Συμπέρασμα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει μια βαθιά ιστορία ανάπτυξης. Έχει βιώσει τόσο τα πάνω όσο και τα κάτω. Επί του παρόντος, αποτελεί έναν από τους κύριους θεσμούς που επηρεάζουν την εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η τράπεζα διαθέτει μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη της χώρας.